Történelmi visszatekintő

1991

Április 29-én hagyta jóvá a Román Tanügyminisztérium a temesvári a Római Katolikus Kisszemináriumot.

1992

Szeptemberben kinevezik az iskola első igazgatóját, Ft. Szabó Péter buziásfürdői plébános személyében, megindul az első két fiú osztály az Abrud utcai 19. szám alatti épületben berendezett iskolában.

Októberben Ft. Sebastian Kräuter temesvári megyés püspök felszenteli a kisszeminárium első kápolnáját. Még abban az évben kérvényezték az egykori Piarista Gimnázium épületének visszaszolgáltatását.

1993

Szeptemberben az iskola tanulói a Dália utcai Tibiscus egyetem első emeleti osztályaiban kezdik meg a tanítást.

1995

Augusztus minisztériumi jóváhagyással a Temesvári Műszaki Egyetem használatában lévő egykori Piarista Gimnázium épületegyüttesének első emeletét átaadják a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceumnak.

Szeptemberben a tanévet már az új épületben kezdik meg a diákok. A vidéki diákok szállását a Nikolaus Lenau Elméleti Líceum diákotthonában rendezik be. Még az ősz folyamán megjelenik az Ora et labora iskolaújság.

1996

Májusban Ft. Kräuter Sebestyén megyés püspök engedélyezi a líceumban a koedukált nevelést és oktatást.

Júniusban érettségizik az első végzős osztály.

Szeptemberben az iskola felveszi a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum nevet.

Ft. Szeles Tibor, temesvár-ferencvárosi segédlelkész személyében új igazgatót kap a katolikus tanintézmény.

1997

Szeptemberben a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum Ft. Kapor János temesvár-józsefvárosi segédlelkész személyében új igazgatót kap.  

Ft. Barják László temesvári-erzsébetvárosi segédlelkész személyében aligazgatója és hittantanára.

Még ebben az évben a Gerhardinum testvériskolai kapcsolatot kezd a dingelstädti St. Josef  Gimnáziummal.

1998

Szeptember Ft. György Zoltán, resicabányai segédlelkészt nevezi ki a Temmesvári Római Katolikus Püspökség az iskola spirituálisának.

1999

Augusztusban a diákszállás a Nikolaus Lenauból Elméleti Líceum bentlakásából átköltözik az Emanuil Ungureanu Iskolacsoport épületébe.

2000

Szeptemberben Ft. Ciuraru János rékási plébánost nevezik ki igazgatóvá és a spirituálisi tisztségbe Ft. Andó Attila, római tanulmányokról hazatért lelkészt.

2001

Március első napján nevezik ki Ft. Heinrich József pécskai plébánost a tanintézmény új igazgatójává.

Ebben az évben a Gerhardinum átveszi a Temesvári Műszaki Egyetemtől az iskolaépület második emeletét

2002

Decemberben Székely László, az épület tervezőjének bronz-márvány emléktáblájának megáldására kerül sor az iskola főbejárata melletti oszlopon. Az emlékünnepséget a Temesvári Magyar Nőszövetség szervezte december 28-án, a híres temesvári főépítész születésének 125. évfordulója alkalmából.

2003

Megkezdődik az gyüttműködési kapcsolat a budapesti Puskás Tivadar Távközlési Technikummal.

2004

Szeptember kinevezik az új igazgatót, Ft. Szabó Péter temesvár-józsefvárosi plébános személyében, ugyanekkor kap spirituálisi kinevezést Ft. Szilvágyi Zsolt püspöki titkár és ifjúsági lelkész.

2005

Áprilisban megalakul az Asociaţia Pro Gerhardino Egyesület, amelynek elnöke Ft. Szabó Péter igazgató, titkára Ft. Szilvágyi Zsolt spirituális, alapítótagjai Ft. Böcskei László általános helynök és Păuţ Clara püspökségi könyvelő.

A Temesvári Műszaki Egyetem heti két alkalommal engedélyzi a Gerhardinumnak a tornaterem használatát. Szeptember 23-án meglátogatja az iskolát Nm. és Ft. Jean Claude Perisset romániai és moldvai apostoli nuncius.

2006

Szeptemberben a Temesvári Római Katolikus Püspökség jóvoltából megnyílik a 80 férőhelyes saját diákotthon és a diákok étkeztetését az Egyházmegyei Caritas-kantin vállalja fel.

2007

Februárban a Gerhardinum tesvériskolai szerződést ír alá a dingelstädti St. Josef  Gimnáziummal, márciusban pedig partneri együttműködési szerződést köt a temesvári 16. számú Általános Iskolával.

2008

Június Ft. Szilvágyi Zsolt spirituális 15 egykori piarista öregdiákkal megalapítja az épületben a piarista múzeumot.

A svájci Wilben működő szakiskola önkéntes diák- és tanárcsoportja július 19 és augusztus 2 között felújítja az iskola tornatermének öltözőit.

2009

Januárban búcsúzik el Ft. Szilvágyi Zsolt, frissen kinevezett általános helynök, volt spirituális a tanároktól és a diákoktól.

Február 1-én kezdi meg működését spirituálisként és hittantanárként Ft. Kocsik Zoltán-József egykori arad-ségai segédlelkész.

Szeptemberben nevezik ki Iakab Ilona filozófia, közgazdaságtan, pszihológia és logika tanárnőt az iskola igazgatójává.

Október 16-18 között rendezték meg a piarista öregdiákok közreműködésével az egykori Piarista Gimnázium és a jelenlegi Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum épületének 100 éves évfordulójára rendezett emlékünnepséget. A jubileumi ünnepség keretében mutatják be Szekernyés János helytörténész Piaristák Temesváron című könyvét és megáldják az iskolaépület centenáriuma alkalmából készült emléktáblát, valamint visszahelyezik a 150 éves temesvári piarista múlt és az elhunyt piarista tanárok és diákok tiszteletére 1938-ban állított emléktáblát.

2010

Februárban kezdi meg a Temesvári Római Katolikus Püspökség a tető felújítását.

Ebben az évben a Gerhardinum testvériskolai szerződést ír alá a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceummal. Április 12-13 között látogatja meg P. Pedro Aquado OSchP piarista generális és P. Ruppert József OSchP, a Romániai Piarista Rendtartomány megbízottja a tanintézményt.

Május 6-án első alkalommal megszervezi az iskola a Gerhardinum-kupa régiós futbalbajnokságot, amelyen iskolánk mellett részt vesz a szegedi Dugonics András Gimnázium, a Zentai Gimnázium és a temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum.

Augusztusban a Gerhardinum együttműködési kapcsolatot ír alá a Piarista Rend Generálátusával (Róma). Október 30-án az iskola részt vesz Nagyváradon dr. Bogdánffy Szilárd vértanú-püspök, az egykori Piarista Gimnázium 1929-ben érettségizett diákjának a boldoggáavatásán.

Decemberben a Román Iskolai Minőségellenőrző Bizottság (ARACIP) engedélyzi a Gerhardinumnak az elemi iskola megnyitását.

2011

Júniusban a tanévzáró ünnepségen ad át az Olaszországi Piarista Provincia a Gerhardinumnak egy Kalazanci Szent Józsefet ábrázoló XVIII. századi olajfestményt.

Az év nyarán befejezik a tetőjavítási munkálatokat.

Szeptember12-én megnyitja a kapuit a Gerhardinum román tannyelvű első osztálya.

2012

Februárban a Gerhardinum testvériskolai kapcsolatot kezdeményez a bukaresti Szent József Római Katolikus Iskolacsoporttal, ugyancsak abban a hónapban köti meg az együttműködési szerződést a Temesvári Római Katolikus Püspökség keretén belül működő Egyházmegyei Katekétikai Központtal.

Március 30-án a Román Iskolai Minőségellenőrző Bizottság (ARACIP) jóváhagyja a Gerhardinumnak a magyar és roman tannyelvű napközi-óvoda megnyitását.

Május 18-án a Gerhardinum megemlékezik az iskola alapításának 20 éves évfordulójáról és a piarista templom felszentelésének centenáriumáról.

2013

2011-2013 között iskolánk részt vett egy Comenius multilaterális projektben, melynek címe „Népi hagyományok a változó Európában.  Ennek a projektnek tagja a németországi dingestädti testvériskolánk, valamint egy ausztriai, szlovákiai, törökországi és egy görögországi iskola. Iskolánk huszonnyolc diákja és nyolc tanára vett részt  görögországi, szlovákiai, törökországi és ausztriai tematikus kirándulásokon. A projekt kiértékelésének július 7-12 között iskolánk adott helyet.

Október 15-19 között iskolánk 19 diákja és három tanára vett részt a németországi Sozialinstitut Kommende Dortmund, a Temesvári Római Katolikus Püspökség, a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum, a Temesvári Egyházmegyei Caritas és a Temesvári Máltai Szeretetszolgálat által szervezett szociális projekthéten, amelynek címe: A szegénység városunk szomorú arca. Hogyan csalhatnánk munkánkkal mosolyt erre az arcra?

2014

Április 25-én először került sor a TudTad regionális interdiszciplináris regionális versenyre, melyet iskolánk szervezett meg. A versenyen 52 diák vett részt Temes és Arad megyéből.

Az 2014-2015-ös tanévtől megindult az iskolában a magya és román nyelvű Kalazanci kör, amely a tanárok lelki és szakmai fejlődését segíti elő.

Decemberben az iskola a Román Iskolai Minőségellenőrző Bizottság ellenőrzésén esik át, amelyben kérvényezte a román tannyelvű általános iskola megnyitását.

2015

Szeptemberben megindul a magyar tannyelvű előkészítő osztály és a román tannyelvű V. osztály.

2016

Június 1-én kerül először megszervezésre a Tehetség-nap, amelynek keretén belül 27 országos, megyei és városi versenyeken résztvevő diák részesült jutalomban.

2017

Április 25-26 között került sor a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum, a Temesvári Római Katolikus Püspökség, a Temes Megyei Tanfelügyelőség és a Nemzeti Nevelési Minisztérium szervezésében az Országos Román nyelvű Római Katolikus Vallás Olimpiára. A szervezést és az önkéntes munkát az iskola tanári kara vállalta magára.

A 2017. június 8-9 között sikerült akkreditálni a magyar és román tannyelvű elemi iskolát.

2018

Május 16-án a nyugdíjazását kérő Ft. Martin Roos püspök helyébe a Szentszék új főpásztort nevez ki Pál József Csaba resicabányai plébános személyében.

2019

Május 23-án került sor a felújított óvoda átadási ünnepségére.  Kárpát-medencei Óvodavejlesztési Program keretén belül az óvoda, az aula magna, a konyha és ebédlő, mosóda és az alagsorban lévő multifunkcionális terem, megújítására. A támogatásért köszönet a Magyar Kormánynak, a lebonyolításért a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek és a Temesvári Római Katolikus Püspökségnek. Az óvódaszentelési ünnepség meghívottjai Ft. Pál József Csaba temesvári megyés püspök, Grezsa István Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programmal megbízott miniszteri biztos, Farkas Imre temesvári alpolgármester, Halász Ferenc, Temes megyei főtanfelügyelőhelyettes és Marossy Zoltán Temes megyei RMDSZ elnök.

Szeptemberben kapja meg Kocsik Zoltán-József igazgatóhelyettes igazgatói kinevezését és Iakab Ilona igazgató igazhatóhelyettesi megbízatását.

2020

Július 16-án a Román Iskolai Minőségellenőrző Bizottság ellenőrzésén esik át, az engedélyezés értelmében szeptemberben megnyitja kapuit  a magyar tannyelvű általános iskola.

Decemberben az iskola a Román Iskolai Minőségellenőrző Bizottság ellenőrzésén esik át, amelyben kérvényezte a magyar és román tannyelvű napközi óvoda akkreditálását.