„Pietas et Litterae” – Piarista örökség

Kalazanci Szent József (1557-1648), amikor a 16. század végén megnyitotta Rómában az első ingyenes keresztény népiskolát. Ezzel egy helyi problémát akart megoldani. Keresztény műveltséget, valamint kiegyensúlyozott emberségre, szép és becsületes életre való nevelést akart biztosítani kora római utcagyerekeinek. Iskolái fennmaradásának biztosítására szerzetesrendet alapított: a Piarista Rendet, régebbi nevén a Kegyes Tanítórendet. Modern pedagógiai szemlélete, korszerűsége és nyitottsága miatt azonban már a 17. század elején iskolái átlépték Itália határait és elterjedtek Közép-Európában, eljutottak a mai Románia területére is.

Az Arad megyei Szentannán Bibics Jakab alispán – felesége biztatására – alapítványt tett piarista kollégium megnyitására. 1751-ben érkeztek meg ide az első piaristák és még ebben az évben meg is kezdték a tanítást. Alig pár évtizedes áldásos tevékenység után azonban II. József császár rendeletére az iskolát be kellett zárni, a piarista atyákat pedig 1770-ben Temesvárra költöztették át az üresen álló egykori ferences kolostorba. Szívós munkával fejlesztették az iskolát: a kisgimnáziumból 1849-re nyolcosztályos főgimnázium lett. Ez volt a Bánság egyetlen középfokú iskolája, amelynek tanárai és tanítványai hosszú időn át meghatározó szerepet töltöttek be e térség szellemi és kultúrális életében.

1909-ben a rendház, az iskola és a diákotthon számára új, korszerű, méltóságteljes épületet emeltek. 1948-ban a piarista iskolát államosították, a piarista tanárokat elkergették. Az épületet ezután a Műszaki Egyetem használta, ma pedig, miután a Piarista Rend jogilag visszakapta, a Temesvári Püspökséggel kötött szerződés alapján a Gerhardinum Teológiai Líceum talált benne otthonra. Az épület átadásának száz éves jubileumára háromnapos ünnepség sorozattal emlékeztek, amelyre Európa minden tájáról érkeztek öregdiákok.

A Gerhardinum nagy tisztelettel és megbecsüléssel adózik az egykori piarista iskola iránt, a piarista múzeumban őrzi annak tárgyi emlékeit, nevelő munkájába pedig beépíti az elődiskola hagyományait, a piarista szellemet. Jele ennek a 2010 augusztusában a Piarista Rend római legfőbb előljárója és a iskola vezetése által az együttműködésről aláírt szerződés, valamint a toszkán piarista atyák szép, barokk Kalazancius kép ajándéka. Jelei ennek a diákok „Laudetur Jesus Christus” köszönése és az ünnepségeken elhangzó „O Pater parvulorum” piarista himnusz. Jele az öregdiákokkal meglévő élő kapcsolat is, hiszen ők szívükben magukénak érzik ezt az utódiskolát, lassan megfogyatkozva ugyan, de hálás lélekkel jönnek vasárnapi diákmisére vagy érettségi találkozókra.

Az épületegyüttes, amelyet a püspökség nagy áldozatok árán tataroztat, mint két ölelő kar zárja magába a piarista templomot, amelyben 2005-ig piarista atyák látták el a szolgálatot. Jelképe ez a piarista szellemnek, amely a rendalapító „Pietas et Litterae“ – „Jámborság és Tudomány“ jelmondata szerint egyforma súlyt helyez a nevelésben a keresztény hitre, az abból fakadó erkölcsös életre és a jól megalapozott, korszerű tárgyi tudásra. Kalazanci Szent József iskoláiban komoly súlyt fektetett a hittan tanítására, tanárai vezetésével az iskolás gyermekek minden nap felváltva, csoportosan imádkoztak a kápolnában és a templomban, hogy elsajátítsák a keresztény hit alapigazságait, megtanuljanak imádkozni és keresztény elvek szerint élni. De ennek a szent embernek volt bátorsága ahhoz is, hogy fiatal tanárjait elküldje Galileihez, hogy a legmodernebb tudást is elsajátíthassák és majd átadhassák növendékeiknek.

Ennek az iskolaépületnek a falai magukba szívták és ma is sugározzák a piarista szellemet: nevelést a becsületes keresztény életvitelre, igazi és gyümölcsöző hazaszeretetre, munkás életre, egymás megbecsülésére nemzetiségi és vallási hovatartozásra való tekintet nélkül, egymás segítésére, összefogásra, egy becsületesebb és szebb világ építésére. Adja Isten, hogy az utódiskola nevelői és diákjai egyaránt megérezzék ezt a falakból is sugárzó piarista szellemet, és segítse őket kiegyensúlyozott, szép, boldog és hasznos életre.

 

P. Ruppert József OschP
Romániai Piarista Rendtartomány egykori megbízottja