TudTad 5. évad – döntő – tematika

Kedves Csapatok !

Gratulálunk az első két levelezős forduló feladatainak sikeres megoldásához! Emlékeztetünk benneteket, hogy az első két forduló összesített eredménye 2024. április 15-én fog megjelenni.

Elérkeztünk a vetélkedő harmadik állomásához, amit rendhagyó módon a Gerhardinum Líceumban rendezünk meg 2024. április 26-án 10 órától. Erre a döntőre minden csapat, amely beküldte az első két forduló megoldásait, hivatalos.

A döntőre való felkészüléshez mellékelünk nektek négy szöveget a Szentírásból. Olvassátok el ezeket figyelmesen, majd nézzétek át a mellékelt fogalomlistát. A vetélkedőn ezekhez kapcsolódó kérdések és feladatok lesznek. Válasszatok ki a négy bibliai történetből egyet és kis 3-5 perces színdarabban játszátok el!

Jó felkészülést mindenkinek!
 
I. BIBLIAI SZÖVEGEK – Jézus csodái

A kánai menyegző. (Jn 2, 1-11)
„Harmadnap menyegzőt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt. Jézust is meghívták a menyegzőre, tanítványaival együtt. Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte: „Nincs több boruk.” Jézus azt felelte: „Mit akarsz tőlem, asszony! Még nem jött el az én órám.” Erre anyja szólt a szolgáknak: „Tegyetek meg mindent, amit csak mond!” Volt ott hat kőkorsó, a zsidóknál szokásos tisztálkodás céljára, mindegyik két-három mérős. Jézus szólt nekik: „Töltsétek meg a korsókat vízzel!” Meg is töltötték azokat színültig. Ekkor azt mondta nekik: „Most merítsetek belőle, és vigyétek oda a násznagynak.” Odavitték. Amikor a násznagy megízlelte a borrá vált vizet, nem tudta honnan való – a szolgák azonban, akik a vizet merítették, tudták –, hívatta a násznagy a vőlegényt, s szemére vetette: „Először mindenki a jó bort adja, s csak amikor már megittasodtak, akkor az alábbvalót. Te meg mostanáig tartogattad a jó bort.” Ezzel kezdte meg Jézus csodajeleit a galileai Kánában. Kinyilatkoztatta dicsőségét, s tanítványai hittek benne.”

A béna meggyógyítása (Lk 5, 17-26)

„Egy napon, amikor tanított, farizeusok és törvénytudók is ültek ott, akik Galilea és Júdea különféle falvaiból és Jeruzsálemből jöttek. Az Úr ereje gyógyításra ösztönözte. És íme, hordágyon férfiak hoztak egy béna embert. Megpróbálkoztak bejutni, hogy eléje tegyék, de akkora volt a tömeg, hogy nem találtak utat. Ezért a cseréptetőn át bocsátották le ágyastul középre, Jézus elé. Hitük láttán így szólt: „Ember, bűneid bocsánatot nyertek.” Erre az írástudók és a farizeusok azt gondolták magukban és mondták: „Ki ez, hogy így mer káromkodni? Ki más bocsáthatja meg a bűnöket, mint az Isten?” Jézus belelátott gondolataikba, így szólt hát hozzájuk: „Miféle gondolatokat forgattok magatokban? Mi könnyebb? Ezt mondani: Bűneid bocsánatot nyertek – vagy: Kelj fel és járj? De tudjátok meg, hogy az Emberfiának igenis van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani!” Ezzel a bénához fordult: „Mondom neked, kelj fel, fogd ágyadat és menj haza!” A szemük láttára rögtön fölkelt, fogta az ágyát, amelyen feküdt, és az Istent dicsőítve hazament. Mindnyájukat ámulat fogta el, magasztalták az Istent, és félelemmel eltelve mondották: „Ma megfoghatatlan dolgoknak voltunk a tanúi.”

A vihar lecsendesítése (Mt 8, 23-27)

„Bárkába szállt, s tanítványai követték. Egyszerre csak nagy vihar támadt a tavon, úgyhogy a hullámok elborították a bárkát. Ő azonban aludt. Odamentek hozzá, fölkeltették és kérték: „Uram, ments meg minket, elveszünk!” Jézus ezt mondta nekik: „Mit féltek, kishitűek?” Aztán fölkelt, parancsolt a szélvésznek és a víznek, s nagy nyugalom támadt. Az emberek csodálkozva kérdezgették: „Ki lehet ez, hogy még a szélvész és a víz is engedelmeskedik neki?”

Jézus feltámadása (Mk 16, 1-8)

„Amikor elmúlt a szombat, Mária Magdolna, Mária, Jakab anyja, és Szalome illatszereket vásároltak, s elmentek, hogy bebalzsamozzák. A hét első napján kora reggel, napkeltekor kimentek a sírhoz. Egymás közt így beszélgettek: „Ki fogja elhengeríteni a követ a sír bejárata elől?” De amikor odanéztek, látták, hogy a kő el van hengerítve, jóllehet igen nagy volt. Amint bementek a sírba, jobbról egy fehér ruhába öltözött ifjút láttak, amint ott ült. Megrémültek. De az megszólította őket: „Ne féljetek! Ti a keresztre feszített názáreti Jézust keresitek. Feltámadt, nincs itt! Nézzétek, itt a hely ahová tették! De siessetek, mondjátok meg tanítványainak és Péternek: Előttetek megy Galileába, ott majd látjátok, amint mondta nektek.” Erre kijöttek a sírból és elfutottak, mert félelem és szorongás vett rajtuk erőt. Félelmükben senkinek sem szóltak semmiről.”
 
II. FOGALOMLISTA:

menyegző, Galilea, tanítvány, apostol, vőfély, csoda, násznagy, vőlegény, farizeus, Júdea, Jeruzsálem, béna, cseréptető, káromkodás, bárka, szélvész, szombat, balzsam, krizma, hét első napja, Názáret, Péter, keresztény
 
III. SZÍNDARAB

A tematikából válasszatok ki egy bibliai történetet és dolgozzátok fel egy 3-5 perces jelenetben. Elevenítsétek meg az egyik csoda eseményét. A rövid színdarabban csak a diákok vegyenek részt és a rendelkezésükre álló időt vegyék figyelembe. A jelenet április 26-án kerül bemutatásra a Gerhardinumban megtartott döntő alkalmával.
A szervezőcsapat